Juridische verklaring

Laatste update: 1 oktober 2013

Welkom op de Lactacyd-Website (de ‘Website’).

De Website wordt beheerd door Omega Pharma Innovation & Development NV (verder ‘Omega’, ‘wij’ of ‘ons’ genoemd).

Uw toestemming en wijzigingen aan de juridische verklaring

Door de toegang tot en het gebruik van de Website, bevestigt u dat u deze juridische verklaring heeft gelezen en goedgekeurd. De Website, de inhoud ervan en deze juridische informatie worden van tijd tot tijd aangepast of gewijzigd zonder voorafgaande melding. Door toegang tot en gebruik van de Website na een dergelijke aanpassing of wijziging, bent u door deze aanpassingen en wijzigingen gebonden. Lees daarom regelmatig deze juridische informatie.

Beschikbaarheid van de Website

Deze Website is opgesteld volgens de wetgeving en reglementering van de Europese Unie en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van de Europese Unie. Toegang tot de Website is mogelijk niet wettig voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten de Europese Unie. Indien u toegang verkrijgt tot de Website van buiten de Europese Unie doet u dit op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Geen bron voor medisch advies

Deze Website en de inhoud van deze Website worden in een algemene vorm voorgesteld en dienen uitsluitend voor informatiedoeleinden. De Website en de inhoud ervan zijn niet bedoeld of aanbevolen als vervanging voor professioneel medisch advies. Niets uit deze Website is bedoeld voor of mag worden gebruikt voor medische diagnose of behandeling. Vraag steeds raad aan uw arts of een andere bevoegde zorgverlener over elke medische aandoening of behandeling. Negeer nooit medisch advies of laat nooit na medisch advies te vragen door iets dat u heeft gelezen op deze Website.

Informatie over producten en/of diensten

De informatie die op de Website wordt verschaft kan verschillen per land en mogelijk zijn niet alle producten en/of diensten verkrijgbaar in elk land. Verwijzing naar een product of dienst houdt niet in dat een dergelijk product of dienst in uw land verkrijgbaar is of wordt. De producten en diensten waarnaar in deze Website wordt verwezen kunnen onderworpen zijn aan verschillende regulatorische vereisten afhankelijk van het land. Niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd als promotie of reclame voor producten of diensten die niet toegelaten zijn in het desbetreffende land.

Copyright en gebruik van informatie

De Website en de inhoud ervan zijn eigendom van of worden gecontroleerd door Omega en worden auteursrechtelijk beschermd. U heeft het recht om informatie, inclusief teksten, afbeeldingen, audio en video van de Website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, maar het is niet toegestaan wijzigingen of verdere reproducties aan te brengen aan de Website of de inhoud ervan. U mag de Website of een onderdeel van de inhoud ervan niet verdelen, wijzigen, overdragen, hergebruiken of opnieuw openbaar maken. Omega garandeert niet dat uw gebruik van de informatie die in de Website is opgenomen de rechten van derden niet zal schenden. Met uitzondering van de beperkte machtiging voor gebruik zoals in deze paragraaf vermeld, wordt u geen licentie of ander recht toegekend op de Website of op een onderdeel van de inhoud ervan.

Handelsmerken

De handelsmerken, dienstmerken, handelsbenamingen en uitingswijze in deze Website zijn beschermd door de nationale en internationale legalisatie. Er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Omega. Er wordt u geen licentie of recht toegekend of verleend op enige van deze handelsmerken, dienstmerken, handelsbenamingen en uitingswijze zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Omega.

Uitsluiting van garanties

Omega levert aanvaardbare inspanningen om erop toe te zien dat de informatie op deze Website accuraat en actueel is; niettemin dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid of bieden wij geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de Website en van de inhoud ervan.
DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN TER BESCHIKKING GESTELD “ZOALS ZE ZIJN”. OMEGA BIEDT GEEN GARANTIES OVER DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, TOEGANKELIJKHEID, NIET-SCHENDING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. OMEGA BEWEERT OF GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODES DIE BESMETTELIJKE OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN KUNNEN HEBBEN.
NOCH OMEGA, NOCH ENIG ANDER BEDRIJF VAN DE OMEGA PHARMA GROEP OF ELKE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET OPSTELLEN OF BEHEREN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN KUNNEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE DIRECTE OF ACCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INDIRECTE OF BESTRAFFENDE SCHADE VOORTKOMENDE UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN, ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, VERTROUWEN OP OF ELKE FOUT OF VERZUIM IN DE WEBSITE EN/OF DE INHOUD ERVAN.
Doordat sommige rechtsgebieden de uitsluiting en/of beperking van bepaalde garanties en/of aansprakelijkheden niet toestaan, gelden deze uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet voor u.

Toepassende wet en bevoegde rechtbank

Elke vordering met betrekking tot deze Website en de inhoud ervan wordt beheerd door de Belgische wetgeving. Door gebruik te maken van deze Website stemt u in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Links to other websites

This Website may contain references or links to other websites not controlled by Omega and for which this Legal Notice does not apply. These references and or links are only provided for your convenience and Omega shall not be liable for any damages or injuries arising from these other websites or the references or links thereto. Please note that you are solely responsible for your visit to such other websites.

Link naar andere websites

Deze Website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet worden gecontroleerd door Omega en waarvoor deze juridische verklaring niet van toepassing is. Deze verwijzingen en/of links zijn uitsluitend opgenomen voor uw gemak en Omega kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel voortkomende uit deze andere websites of de verwijzingen en links daarnaar. Neemt u er nota van dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw bezoek aan dergelijke andere websites.

Links naar de Website

Framing, deep-linking, spiegeling of heroverdracht van de Website of de inhoud ervan, evenals het citeren of gebruiken van de volledige of delen van de Website of de inhoud ervan in een website van een derde partij is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omega. Indien u geïnteresseerd bent om een link in te voegen naar onze Website, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande adres.

Privacybeleid

Het gebruik van deze Website is ook onderworpen aan ons privacybeleid.

Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze juridische verklaring:

Omega Pharma Innovation & Development NV
Venecoweg 26
BE-9810 Nazareth
België